Social responsibility

1% of VIDDA of Norway’s turnover goes to Barnekreftforeningen.